dentalhuset

Telefon +45 8619 7374

Acryl proteser

-

Acrylic Denture

Afkalkning

-

Decalcification

Afprøvning og gennemsyn (roterende instrumenter)

-

Revision

Aftryk

-

Impression

Allergisk overfor nikkel

-

Allergy for nickel

Ankomst

-

Arrival

Antagonistaftryk

-

IMP analogue

Bideskinne

-

Dental splint

Bidregistrering

-

Bite

Bifid rod

-

Bifid root

Biokombatibel metal til stift opbygning

-

None Precious Stift (S0)

Blære

-

Bubble

Blålig

-

Bluish

Blegeskinne

-

Bleaching splint

Bore spindle hoved på roterende instrumenter

-

chuck/spindle

Bøsning

-

Chuck

Bred

-

Wide

Bro

-

Bridge

Chamfer / Fure / linje

-

Chamfer

Cirka

-

Approxiamately

Cirka pris / overslag

-

Estimate

Delprotese

-

Partial denture

Den side af tanden, der vender hen mod midten af munden 

-

Mesial

Den side af tanden, der vender ind mod hhv. tunge og gane

-

Oral = lingually = palatal

Den side af tanden, der vender ud mod læbe og kind 

-

Facialt=Buccalt 

Dyb

-

Profound

Emalje

-

Enamel

Emalje revner / linjer

-

Crack lines

Facade

-

Veneer

Faktura

-

Invoice

Farve

-

Shade (colour)

Farve - gengivalt

-

Neck coulour

Farve på tandhalsen

-

Collum colour

Fiber (proteseforstærkning)

-

Fibre

Fleksibel protese Valplast

-

Flexible Denture

Fordybninger

-

Cavities

Form

-

Shape

Forme eller modellere

-

Sculpt

Forøge Højden

-

Increase the height

Forstærket

-

Enforced

Foto

-

Photo

Fraktur

-

Fracture

Fuldstøbte

-

Full cast

Fylding

-

Filling

Gane

-

Palate

Gebis

-

Denture

Generelle oplysninger om patients tilstand og helbred

-

Anamnese

Glat Overflade

-

Smooth Surface

Godartet

-

Benign

Gullig tandfarve

-

Yellowish

Gumme

-

Gum

Hætte

-

Coping

Hjørnetand

-

Canine tooth

Holdbarhed

-

Durability

Implantat

-

Implant

Individuel ske

-

Individual Tray

Inlay, porcelæns fyldning

-

Inlay

Kæbe

-

Jaw

kind

-

Cheek

protese

-

Click denture

Køn

-

Gender

Krakkeleret

-

Crackled

Krydsbid

-

Crossbite

Kuglelejer

 

Ball bearing

Kun hætte

-

Cap only

Kunstig

-

Articifial

Led, ved feks. 3 - leddet bro

-

Part, 3 part brigde

Legeringer

-

Alloy

Ligebid

-

End to end/ Edge to edge

Lingual metal længde

-

LM Length

Lodret/op og ned

-

Vertical

Lysere

-

Lighter

Mellemrum mellem fortænderne

-

Diastema

Metal forstærkning

-

Mesh strengthener

Metode til tandopstilling i voks

-

Methodes of Set-Up in Wax

Midlertidig

-

Temporary

Midlertidig krone

-

Temporary crown

Mørkere

-

Darker

MRA / Snorke Skinne

-

MRA

Normal bid

-

Normal bite

Okklusalstøtte

-

Occlusion support

Opbygning

-

Rebuilding

Overdækkende

-

Covered

Overflade struktur

-

Surface Structure

Overkæbe

-

Upper Jaw

Pakninger

-

Gaskets

Patenteret smøre koncept til roterende instrumenter

-

Lubing

Polymerisering/varmt polymerisering

-

Pressing/hot cured resin

Præparationsgrænse

-

Margin

Radere / slibning

-

Grinding

Rebasering

-

Rebase of the pontic

Reservedele

 

Spare part

Revne

-

Crack

Rodbehandling

-

Root canal treatment

Rødlig

-

Reddish

Sænke Højden

-

Decrease the height

Samling af airrotor efter reparation

-

Rotorassembly  Ro

Samling af turbine

-

Combo and turbine assembly

Sanering

-

Sanitation

Skærer tænder - bruxist

-

Teeth grinding, Bruxism

Skæve tænder

-

Crooked teeth

Skrøbelig

-

Fragile

Slibe

-

Grind

Speec kurven / krumning

-

Curve of spee

Spray dæk plade (Airrotor)

-

Spray cover plate

Spray dyse og pakninger (Airrotor)

-

Wave and Space washers

Stampe

-

Die

Stift

-

Post

Støbt stel

-

Framework

Tænder i kontakt med gummen i ren tandfarve uden rød akryl

-

Gumfitt in tooth colour

Tandhals

-

Tooth neck

Tandopstilling og færdig montering

-

Set up + finish

Tilbud

-

Quote

Trækkraft (Airrotor)

-

Traction

Tegning

-

Drawing

Translucens

-

Translucency

Transparens

-

Transparency

Triple tray ske

-

Triple-tray

Tyggeflade

-

Masticating surface

Udtrækning

-

Extraction

Udvide

-

Extend

Underbid

-

Underhung jaw

Underbrænding

 

 

Undermund

-

Lower part

Underokklusion

-

Infra occlusion

Unitor

-

Partial denture

Væv

-

Tissue

Vedhæftet farveprøve

-

Attached shade guide

Vedligeholdelse

-

Maintenance