dentalhuset

Telefon +45 8619 7374

Acrylic Denture

-

Acryl proteser

Allergy for nickel

-

Allergisk overfor nikkel

Alloy

-

Legeringer

Anamnese

-

Generelle oplysninger om patients tilstand og helbred

Approxiamately

-

Cirka

Articifial

-

Kunstig

Arrival

-

Ankomst

Attached shade guide

-

Vedhæftet farveprøve

Ball bearing

 

Kuglelejer

Benign

-

Godartet

Bifid root

-

Bifid rod

Bite

-

Bidregistrering

Bleaching splint

-

Blegeskinne

Bluish

-

Blålig

Bubble

-

Blære

Bridge

-

Bro

Cap only

-

Kun hætte

Cavities

-

Fordybninger

Canine tooth

-

Hjørnetand

Chamfer

-

Chamfer / Fure / linje

Cheek

-

kind

Chuck

-

Bøsning

chuck/spindle

-

Bore spindle hoved på roterende instrumenter

Click denture

-

Klik protese

Collum colour

-

Farve på tandhalsen

Combo and turbine assembly

-

Samling af turbine

Coping

-

Hætte

Covered

-

Overdækkende

Crack

-

Revne

Crack lines

-

Emalje revner / linjer

Crackled

-

Krakkeleret

Crooked teeth

-

Skæve tænder

Crossbite

-

Krydsbid

Curve of spee

-

Speec kurven / krumning

Darker

-

Mørkere

Decalcification

-

Afkalkning

Decalcification

-

Afkalkning

Decrease the height

-

Sænke Højden

Denture

-

Gebis

Diastema

-

Mellemrum mellem fortænderne

Die

-

Stampe

Dental splint

-

Bideskinne

Drawing

-

Trækning (tegning)

Durability

-

Holdbarhed

Enamel

-

Emalje

End to end/ Edge to edge

-

Ligebid

Enforced

-

Forstærket

Estimate

-

Cirka pris / overslag

Extend

-

Udvide

Extraction

-

Udtrækning

Facialt=Buccalt 

-

Den side af tanden, der vender ud mod læbe og kind 

Fibre

-

Fiber (proteseforstærkning)

Filling

-

Fylding

Flexible Denture

-

Fleksibel protese Valplast

Fracture

-

Fraktur

Fragile

-

Skrøbelig

Framework

-

Støbt stel

Full cast

-

Fuldstøbte

Gaskets

-

Pakninger

Gender

-

Køn

Grind

-

Slibe

Grinding

-

Radere / slibning

Gum

-

Gumme

Gumfitt in tooth colour

-

Tænder i kontakt med gummen i ren tandfarve uden rød akryl

IMP analogue

-

Antagonistaftryk

Impression

-

Aftryk

Increase the height

-

Forøge Højden

Individual Tray

-

Individuel ske

Infra occlusion

-

Underokklusion

Invoice

-

Faktura

Inlay

-

Inlay, porcelæns fyldning

Implant

-

Implantat

Jaw

-

Kæbe

Lighter

-

Lysere

LM Length

-

Lingual metal længde

Lower part

-

Undermund

Lubing

-

Patenteret smøre koncept til roterende instrumenter

Maintenance

-

Vedligeholdelse

Margin

-

Præparationsgrænse

Masticating surface

-

Tyggeflade

Mesh strengthener/gold/casted

-

Metal forstærkning/guld/støbt

Mesial

-

Den side af tanden, der vender hen mod midten af munden 

Methodes of Set-Up in Wax

-

Metode til tandopstilling i voks

MRA

-

MRA / Snorke Skinne

Neck coulour

-

Farve - gengivalt

None Precious Stift (S0)

-

Biokombatibel metal til stift opbygning

Normal bite

-

Normal bid

Occlusion support

-

Okklusalstøtte

Oral = lingually = palatal

-

Den side af tanden, der vender ind mod hhv. tunge og gane

Palate

-

Gane

Partial denture

-

Unitor

Part, 3 part brigde

-

Led, ved feks. 3 - leddet bro

Partial denture

-

Delprotese

Post

-

Stift

Photo

-

Foto

Profound

-

Dyb

Root canal treatment

-

Rodbehandling

Quote

-

Tilbud

Pressing/hot cured resin

-

Polymerisering/varmt polymerisering

Rebase of the pontic

-

Rebasering

Rebuilding

-

Opbygning

 

 

Underbrænding

Reddish

-

Rødlig

Revision

-

Afprøvning og gennemsyn af roterende instrumenter

Rotorassembly  Ro

-

Samling af airrotor efter reperation

Sanitation

-

Sanering

Sculpt

-

Forme eller modellere

Set up + finish

-

Tandopstilling og færdig montering

Shade (colour)

-

Farve

Shape

-

Form

Smooth Surface

-

Glat Overflade

Spare part

 

Reservedele

Spray cover plate

-

Spray dæk plade (Airrotor)

Surface Structure

-

Overflade struktur

Teeth grinding, Bruxism

-

Skærer tænder - bruxist

Temporary

-

Midlertidig

Temporary crown

-

Midlertidig krone

Tissue

-

Væv

Tooth neck

-

Tandhald

Traction

-

Trækkraft (Airrotor)

Translucency

-

Translucens

Transparency

-

Transparens

Triple-tray

-

Triple tray ske

Underhung jaw

-

Underbid

Upper Jaw

-

Overkæbe

Vertical

-

Lodret/op og ned

Veneer

-

Facade

Wave and Space washers

-

Spray dyse og pakninger (Airrotor)

Wide

-

Bred

Yellowish

-

Gullig tandfarve